Pravidla ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Společnost Millennium Services spol. s r. o. je dodavatelem byznys IT řešení na českém, jakož i  mezinárodním trhu. Zavazuje se chránit soukromí osob, které mu poskytnou své osobní údaje a k zajištění ochrany informací přistupuje s maximální zodpovědností. Zavazuje se k jasnému a transparentnímu informování o tom, jaké informace sbírá a pro jaké účely je využívá.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen "GDPR") a v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění platném a účinném od 25.05.2018. Můžete se na něj kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailové adresy privacy@millennium.sk.

 

Jaké osobní údaje sbíráme a pro jaké účely?

Správce sbírá Údaje pro níže uvedené účely. Subjekt údajů označí, zda souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, tituly, název společnosti, pracovní pozice, e-mail a telefonický kontakt) zpracovány na následující účely:

  • Marketingová komunikace, zasílání kvartálních newsletterů, sdílení informací o dění ve společnosti Správce, akcích, seminářích a jiných událostech, které Správce organizuje nebo se jich účastní, a to prostřednictvím elektronické komunikace. Subjekt údajů poskytuje souhlas pro tyto účely dobrovolně.

 

Příjemci Údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům, které se na základě smlouvy podílejí na zpracování Vašich osobních údajů, a to výhradně pro účely uvedené v odstavci "Jaké osobní údaje sbíráme a pro jaké účely?". Jde zejména o poskytovatele IT služeb a aplikací třetích stran, zpracovatele poskytující služby zpracování osobních údajů pro marketingové účely a další subjekty, které naší společnosti dodávají služby. Subjekt údajů rovněž souhlasí s tím, aby Správce poskytl Údaje ke zpracování i subjektům, které se Správcem tvoří skupinu.

 

Doba ukládání osobních údajů

Údaje v uvedeném rozsahu bude Správce zpracovávat po dobu 2 let nebo do odvolání Souhlasu a/nebo do okamžiku vznesení námitky proti zpracování Údajů. Následně budou Údaje vymazány. Tento Souhlas lze kdykoli odvolat. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze Souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

 

Práva subjektů údajů související se zpracováním osobních údajů

Máte právo se kdykoli obrátit na Správce a na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů a požadovat informace o zpracování osobních údajů a přístup k nim. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na vymazání, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů. Uvedená práva můžete uplatnit na uvedeném kontaktu Správce.

 

Cookies

Pro neustále zlepšování webové stránky https://millennium.cz používáme soubory cookie na anonymní sběr statistických údajů. Podívat nebo změnit své preference můžete v části  [gdpr_preferences class="gdpr-agreement" text="Privacy Preferences"]