Reference

Ministerstvo financií Slovenskej republiky logo

Ministerstvo financí Slovenské republiky je ústředním orgánem státní správy Slovenské republiky pro oblast financí, daní, celnictví, cen, finanční kontroly a vnitřního auditu. Ministerstvo s naší společností spolupracuje od roku 2005.

Informační systém SEMP na správu a monitorování minimální a státní podpory

Dodání projektu: březen 2014

IS SEMP je komplexním řešením pro správu a monitorování minimální a státní podpory. Jeho implementací jsme veřejnosti zpřístupnili informace o poskytované pomoci prostřednictvím webového portálu, díky čemuž jsou zainteresované osoby v reálném čase informovány o průběhu jejího poskytování. Řešení zároveň zvyšuje efektivnost kontrolních mechanismů nad celým procesem.

Nasazením informačního systému pro MF SR jsme mimo jiné zajistili i:

  • snížení chybovosti ve výkazech při čerpání pomoci;
  • zefektivnění práce státních zaměstnanců;
  • zautomatizování některých dosud manuálně prováděných aktivit (např. Sledování stropu minimální pomoci a jeho manuální zpracování);
  • úsporu nákladů na zpracování žádostí o poskytnuté pomoci;
  • celkový přehled o čerpané pomoci a aktivitách díky možnosti reportingu;
  • migraci stávajících dat do nově vytvořeného systému SEMP a jeho integraci s jinými systémy.
Díky námi dodanému systému dokázalo MF SR splnit legislativní požadavky, kdy je stát podle nařízení Evropské unie od roku 2016 povinen udržovat registr státní podpory a jeho informace následně zpřístupňovat veřejnosti na internetu.

Integrace IS SEMP na CSRú

Zaměstnanci ÚPRSVaR měli každý měsíc povinnost manuálně zaznamenávat přes 1 000 záznamů o příjemcích a jednotlivých případech poskytnuté pomoci do vlastního informačního systému. Tuto jistou povinnost však mají i vůči MF SR, kdy bylo potřeba zapisuje tytéž informace i do systému pro sledování státní a minimální podpory.

Aby ulehčit pracovníků od duplicitního manuálního zadávání dat do obou systémů a současně zvýšit kvalitu a dostupnost údajů se MF SR rozhodlo automatizovaně propojit informační systém IS SEMP se systémem Centrální správy referenčních údajů (CSRÚ). Jako centrální komunikační bod veřejné správy je CSRÚ integrovaný napříč ostatními státními informačními systémy. Všechny údaje, které se zadávají do systému používaného ÚPSVaR-em jsou díky systémové integraci automaticky ukládány i do IS SEMP.

Řešení přispívá k vyšší kvalitě dat, jejich konsolidaci a kontextové propojení. Stejně osvobodili zaměstnanců ÚPSVaR-u od nadbytečné administrativní zátěže eliminováním potřeby duplicitního zaznamenávání údajů.

HelpDesk systém a databáze znalostí

Začátek projektu: prosinec 2009

Řešení je postaveno na platformě Microsoft Dynamics CRM s prezentační částí integrovanou do známého prostředí intranetu. Řešení umožňuje snadné zadávání požadavků, sledování historie požadavků, personalizovaný seznam požadavků např. na IT, výkon služeb, osobní úřad a jiné. Součástí řešení je i poskytování znalostní databáze pro odbourání pracnosti jednotlivých oddělení.

Aplikace na správu pracovních skupin

Začátek projektu: prosinec 2009
Aplikace slouží a vytváří prostor pro správu jednotlivých odborných pracovních skupin. Je to jednotný pracovní nástroj pro pracovní skupiny, kde najdou jejich členové informace o aktuálních plánech, úkolech a novinkách v rámci skupiny. Aplikace také zpřístupňuje kontaktní údaje v rámci skupiny, aktuální události a aktuální dokumenty. Součástí systému jsou různé přehledy a kalendáře včetně DMS na správu dokumentů.

Řešení pro správu softwarových licencií

Začátek projektu: ´duben 2009

Řešení pro správu softwarových licencí je centralizovaným systémem pro organizace státní správy, které usnadňuje sběr požadavků a následnou tvorbu rozpočtů těchto institucí. Řešení zastřešené MFSR se skládá ze dvou částí – z frontendového Portálu pro evidenci licencí a backendové aplikace. Využitím efektivního systému centralizovaného sběru požadavků v rámci celé státní správy na Slovensku tak Ministerstvo financí SR dosáhlo zefektivnění procesu hlášení počtu softwarových licencí a následné tvorby rozpočtu institucí pro další roky.

Internetová prezentace ministerstva

Internetová stránka umožňuje přehledně strukturovat informační poselství a diverzifikovat odpovědnost za obsah. Stejně tak přináší přívětivější design a přehlednější uživatelský systém, který odpovídá současným trendům webových stránek. Občané Slovenské republiky získali přístup k rozsáhlé agendě ministerstva a jeho podřízených organizací.

Intranetový portál pro zaměstnance ministerstva

Intranetová aplikace Ministerstva financí SR tvoří plnohodnotný komunikační nástroj na přístup zaměstnanců ministerstva ke všem dostupným relevantním informacím. Z funkčního hlediska je aplikace navrhnutá jako webová stránka se systémem přístupových práv, které umožňují uživatelům přístup k jednotlivým informacím a dokumentům. Ty se do intranetové aplikace přebírají z existujících systémů MFSR.