Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Millennium Services, spol. s r. o.

 

Naším posláním je pomáhat firmám a institucím v jejich digitální transformaci pomocí moderních Microsoft řešení a ukázat jim, že to není jen prázdná fráze. Při našich aktivitách pracujeme s osobními údaji fyzických osob. Jsou to osobní údaje zákazníků, dodavatelů a uchazečů o zaměstnání ve společnosti Millennium Services, spol. s r. o..

O bezpečnost citlivých údajů včetně těch osobních pečujeme s náležitou pozorností. Ve smyslu legislativy, platné od 25.5.2018 informujeme dotčené osoby o zásadách práce s osobními údaji, o jejich právech, ale i o povinnostech společnosti Millennium Services, spol. s r. o. jako provozovatele. Odvoláváme se přitom na ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (Nařízení) a Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů (Zákon).

Své požadavky nebo otázky mohou dotčené osoby posílat na adresu Millennium Services, spol. s r. o., Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha 5, Česká republika, nebo mailem na adresu marketing@millennium.sk.

Identifikační údaje společnosti Millennium Services, spol. s r. o.:

Millennium Services, spol. s r. o.

Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha 5, Česká republika

marketing@millennium.sk

+420 702 064 695

IČO: 01501721

DIČ: CZ01501721

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 207570

Zásady zpracování osobních údajů dotčených osob

Definice některých pojmů podle Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (Nařízení) a Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů (Zákon).

„osobní údaje“  jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotčená osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;

„zpracování“ je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace, bez ohledu na to, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatickými prostředky;

„provozovatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;

„zprostředkovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

„příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému se osobní údaje poskytují bez ohledu na to, zda je třetí stranou.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásada zákonnosti
Osobní údaje lze zpracovávat pouze zákonným způsobem a tak, aby nedošlo k porušení základních práv dotčené osoby.

Zásada omezení účelu
Osobní údaje se mohou získávat pouze na konkrétní určený, vymezený a oprávněný účel a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s tímto účelem.

Zásada minimalizace osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah daný účelem, na který se zpracovávají.

Zásada správnosti
Zpracovávané osobní údaje musí být správně a podle potřeby aktualizovány; musí být přijata vhodná a účinná opatření k zajištění toho, aby osobní údaje, které jsou nesprávné z hlediska účelů, pro které se zpracovávají, bez zbytečného odkladu byly vymazány nebo opraveny.

Zásada minimalizace uchovávání
Osobní údaje musí být uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby nejpozději, dokud je to nutné pro účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zásada integrity a důvěrnosti
Osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů.

Zásada odpovědnosti
Provozovatel je zodpovědný za dodržování základních zásad zpracování osobních údajů, za soulad zpracování osobních údajů se zásadami zpracování osobních údajů a je povinen tento soulad se zásadami zpracování osobních údajů na požádání úřadu prokázat.

Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo vyžadovat od Provozovatele informaci:

 • zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané;
 • ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování;
 • ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně účelu zpracování, kategorií zpracovávaných osobních údajů, příjemců, zprostředkovatelů, době uchovávání, o svých právech na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, o právu namítat zpracování osobních údajů, o právu podat návrh na řízení podle §100 Zákona;
 • kontaktní údaje odpovědné osoby;
 • o zamýšleném předávání osobních údajů do třetích zemí.
Dotčená osoba má právo:
 • na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;
 • na výmaz osobních údajů především těch, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení;
 • namítat na základě písemné žádosti u provozovatele vůči zpracovávání jejích osobních údajů, které jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • kdykoliv svůj souhlas odvolat, pokud zpracování OÚ založeno na souhlasu dotyčné osoby;
 • na informaci o tom, zda existuje automatizované rozhodování včetně profilování a pokud ano, tak jaké jsou jeho důsledky pro dotčenou osobu;
 • na přenosnost osobních údajů;
 • podat stížnost orgánu dozoru;
 • zahájit řízení o ochraně osobních údajů ve smyslu §100 Zákona.
Povinnosti Provozovatele

Provozovatel, společnost Millennium Services, spol. s r. o., a její zaměstnanci jsou především povinni:

 • zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu pro dosažení účelu zpracování;
 • chránit osobní údaje před poškozením, zničením, ztrátou, neoprávněnou změnou, neoprávněným přístupem, před poskytnutím nebo zveřejněním třetí straně;
 • provozovatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Uživatele. Mlčenlivost jsou povinni zachovat i po skončení smluvního vztahu s Uživatelem. Provozovatel poučil své zaměstnance o povinnostech ochrany osobních údajů;
 • zajistit bezpečnost zpracování osobních údajů; tento bod je klíčový a odkazuje na systém bezpečnostních technických a organizačních pravidel a opatření na ochranu fyzických a logických perimetrů společnosti Millennium, spol. s r. o., např. přístupový systém, kamerové systémy, systém generálního klíče a rozdělovník klíčů, fyzické hlídání prostorů, řízení přístupů v informačních systémů;
 • oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů a dotčeným osobám, pokud je to nutné, jakékoli porušení ochrany osobních údajů;
 • v případě potřeby provést posouzení dopadů na ochranu osobních údajů, týkající se vlivu zpracování na ochranu osobních údajů;
 • konzultovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky před uskutečněním jakéhokoli zpracovávání, pokud z posouzení dopadů na ochranu osobních údajů vyplývá, že toto zpracování by vedlo k vysokému riziku v případě, že by uživatel nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika.

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • Kontaktní údaje – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, email kontakt a telefonický kontakt.
 • Pracovní údaje – životopis – přehled o kariéře, znalostech a zkušenostech, prohlášení o bezúhonnosti na některé pracovní pozice, reference.
 • Osobní a rodinné údaje – rodinný stav, datum narození, identifikátory jako rodné číslo, číslo OP, řidičské oprávnění.
 • Mzdové informace – požadovaný příjem

Účely
Společnost Millennium Services, spol. s r. o. zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání pro účel:

 • Získání nových zaměstnanců do pracovního poměru, a to výběrem z uchazečů posouzením jejich odborné kvalifikace a posouzení způsobilosti pro výkon požadované pracovní pozice (především v technických a odborných pozicích).
 • Evidence došlé a odeslané pošty v poštovním styku s uchazeči v nezbytném rozsahu kontaktních údajů.
 • Sdílení osobních údajů (Příjemci, zprostředkovatelé, třetí strany).
 • S osobními údaji uchazečů o zaměstnání pracují výlučně zaměstnanci společnosti Millennium Services, spol. s r. o. poučeni o svých povinnostech ve vztahu k osobním údajům dotčených osob a neposkytují jejich žádným příjemcem, ani zprostředkovatelem ani třetím stranám.

Uložení údajů
Osobní údaje uchazeče o zaměstnání nejsou přenášeny do třetích zemí jsou výlučně umístěny v Evropské unii.

Uchovávání
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti účelu a to 1 rok od zaslání osobních údajů uchazečem.

Právní základ
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracovává společnost Millennium Services, spol. s r. o. na právním základě oprávněný zájem budoucího zaměstnavatele pro posouzení způsobilosti uchazeče na výkon obsazované pracovní pozice.

Informace pro dodavatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Kontaktní údaje – jméno, příjmení, adresa dodavatele, pracovní email a telefonický pracovní kontakt.
Účely
Společnost Millennium Services, spol. s r. o zpracovává osobní údaje dodavatelů pro účely předsmluvních a smluvních vztahů vždy jen v nezbytném rozsahu pro tyto účely.
Sdílení osobních údajů (Příjemci, zprostředkovatelé, třetí strany)
Společnost Millennium, spol. s r. o, zpracovává osobní údaje v uvedeném rozsahu a pro uvedený účel výhradně svými zaměstnanci a nemá uzavřeny subdodavatelské smlouvy nebo smlouvy o zpracování osobních údajů s jinými subdodavateli.
Uložení údajů
Osobní údaje dodavatelů nejsou přenášeny do třetích zemí jsou výlučně umístěny v Evropské unii.
Uchovávání
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti účelu, což zpravidla znamená po dobu trvání smluvního vztahu, pokud legislativa SR nevyžaduje delší doby archivace osobních údajů například pro archivaci účetních dokladů.
Právní základ
Osobní údaje dodavatelů a zaměstnanců dodavatelů zpracovává společnost Millennium Services, spol. s r. o. na právním základě smluvní a předsmluvní vztahy ve smyslu Zákona a Nařízení.

Co jsou cookies?

V souladu s § 55 odst.5 Zákona NRSR č. 351/2011 CFU o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies?
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Používání cookies
Používáním stránek provozovaných společností Millennium, spol. s r. o. vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich web stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Jak můžete nastavení cookies změnit?
Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete ve volbě „pomoc“ každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Proč si ponechat nastavení cookies?
Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Tato stránka používá cookies

Soubory cookie používáme pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránek, pro poskytování funkcí sociálních médií a pro vylepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Více o cookies

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.