Reference

Slovenský pozemkový fond - Millennium referencia

Slovenský pozemkový fond byl zřízen zákonem Slovenské národní rady č. 330/1991 Sb. o pozemkových úpravách, uspořádání pozemkového vlastnictví, pozemkových úřadech, pozemkovém fondu a o pozemkových společenstvích. Pozemkový fond je právnickou osobou, jejíž hlavní kompetencí je správa státních pozemků a nemovitostí. Slovenský pozemkový fond s námi spolupracuje od roku 2014.


Webové sídlo www.pozfond.sk

Začátek projektu: březen 2015

Cílem nového webového sídla Slovenského pozekového fondu je intuitivní nasměrovat návštěvníka k řešení životní situace tak, aby dokázal získat odpovědi na všechny své případné otázky, čímž se zmenšuje přetížení kontaktních pracovníků Slovenského pozemkového fondu.

Nové webové sídlo jasně vymezuje působnost organizace, zajišťuje vyhledávání a zobrazování uzavřených smluv, objednávek, faktur SPF.
Nové sídlo také zajišťuje automatizovaný systém na připomínkování smluv ještě před jejich uzavřením, což Slovensku pozemkovému fondu pomáhá udržovat transparentnost a vyváženost názorů v tomto procesu.